16, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

ముయ్యి

 

చాపునీ చెయ్యి
అందుకో వెయ్యి
చెప్పింది చెయ్యి
ఓటును వెయ్యి
అంటే అను - "ముయ్యి"


కామెంట్‌లు లేవు: