20, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

"ప్రేమ"

 

"ప్రేమ"
కొనలేనిది
దాచుకొనలేనిది
కోరలు లేనిది
బదులు కోరనిది.

10, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

సోషల్ మీడియా

 

సోషల్ మీడియా
ఎంతో విశాల్ మీడియా
దొంగ వేషాల్ మీడియా
పలు దోషాల్ మీడియా
కొందరి రోషాల్ మీడియా
మరికొందరి ద్వేషాల్ మీడియా
కీ.శే.లకూ ఆత్మఘోషల్ మీడియా
మంచి పంచితే కుశాల్ మీడియా
సరిగ ఉంటే సంతోషాల్ మీడియా