21, సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం

కవితా పుష్పాలు.


 పూయించు
మనసు కుండీలో
భావలతలకు
సంకల్ప జలంతో
కవితా పుష్పాలు.

Comment
Share

10, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

వినాయక ఉవాచ..

 అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. 


చేటంత చెవులు జేసి 

అన్నీ వినండి

కళ్ళు చిన్నవి జేసి

సూక్ష్మంగా పరిశీలించండి

అవసరమైన వరకే 

నోరు తెరవండి

వినాయక ఉవాచ...