19, జనవరి 2022, బుధవారం

అరువు

 

"అర్థం" లేక తెచ్చే
"అర్థంలేని" అరువు
అనర్థంరా అని
అదేపనిగ అరువు.


17, జనవరి 2022, సోమవారం

కవి"రాత"


ఓ దేవుడా!
కవిని జాగ్రత్తగా చూసుకో
అందరి "రాతలు" నీ చేతిలో
మరి "నీరాతలు" కవి చేతిలో.