17, మే 2022, మంగళవారం

మ్యూ"చిక్కు"

 

సంగీతం
సాహిత్యాన్ని మోస్తే
"మ్యూజిక్కు"
మూస్తే, మ్యూ"చిక్కు"


19, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

"పోయం"

 

ఎంతో విలక్షణమైనది
తెలుగు "పోయం"
దానిని నిలబెట్టుకోవాలని
ఎందుకు తలపోయం?