23, జూన్ 2022, గురువారం

ఆ"చ్ఛా"దనం

 

ఆమె ఒంటిపైన కనం
సరియైన ఆచ్ఛాదనం
కొందరికది "అచ్ఛా"దనం
మరికొందరికి "ఛచ్ఛా"దనం.20, జూన్ 2022, సోమవారం

"వియ్ ఆల్" వారు

"వియ్ ఆల్" వారు వస్తారని

ఎదురు చూస్తున్నాం

"వియ్యాలవారు" వస్తారని

ఎదురు చూస్తున్నాం.