6, మే 2021, గురువారం

రిలాక్సేషన్

 

అందించండి అందరికీ వేక్సినేషన్

అందుతుంది మనసులకు రిలాక్సేషన్
ఆగిపోతుంది వైరస్ ల మ్యుటేషన్
అవుతుంది కోవిడ్ లెస్ నేషన్.


5, మే 2021, బుధవారం

"గస"

 


"కరోనా" ఎండనబడి

"గస" బెట్టే బాటసారులు

"ప్రాణవాయువు" పంచే

"చలివేంద్రం" కోసం ఎదురుచూపులు.