28, నవంబర్ 2022, సోమవారం

చెయ్యిస్తాడేమో

ఓటరూ! జాగ్రత్త
వేలిచ్చేవాడు
ఆపై చెయ్యిస్తాడేమో!
చేతులు జోడిచ్చేవాడు
రేపు కాలు జాడిస్తాడేమో!

27, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

వెయ్యి

 మాకే ఓటు వెయ్యి

అంటూ నాయకుడు

మీకే, ఓటు వెయ్యి
అంటూ ఓటరు.