4, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం

కళ్ళు

 

ఎదురు చూపులు
నోళ్ళు తెరుచుకొని కొందరి కళ్ళు
విలువల వలువలు
వదులుతారేమోనని ఎదుటి వాళ్ళు.


30, జనవరి 2023, సోమవారం

ధర్మం

 

ధర్మంగా 
కూడబెట్టు
ధర్మంకోసం
కూడగట్టు
ధర్మమంటూ
కూడుబెట్టు.