9, మార్చి 2021, మంగళవారం

"ముంచుళ్ళు"

 

ఎన్నికల పండుగ "నాయకులకు"
ఓటరు "వినాయకులకు"
యధాశక్తి "నవ"రాత్రులు
ఉండ్రాళ్ళు, గుంజిళ్ళు
ఆపై "ముంచుళ్ళు"8, మార్చి 2021, సోమవారం

మిస్ "సై"ళ్ళు

 మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

మిస్ లు అ"న్నింటా"
మిస్ "అవ్వ"కుండా బయటా
దూస్ కెళ్తున్నారు
మిస్ "సై"ళ్ళులా.