29, జులై 2021, గురువారం

గురువు


 నీలో ఉన్న
తెలివి అనే వత్తిని
కృషి అనే తైలాన్ని
కలిపి జ్యోతి లా వెలిగేట్లు
చేసేవాడు, గురువు.

"కావ" రమ్మని

 

భక్తులు భగవంతుణ్ణి
"కావ" రమ్మని అంటారు
వారిని కష్టపెట్టే వారికి
"కావరమ్మని" అంటారు.