30, నవంబర్ 2023, గురువారం

రోగం.

 ఓటరులారా!

ఓటు వేయటం
ఒక యాగం
మీకు కూడా ఉంది
అందులో భాగం
ప్రలోభాలకు లొంగక
చెయ్యాలి త్యాగం
మంచి నాయకుణ్ణి
ఎన్నుకుంటే భోగం
అవకుండా ఉంటుంది
ప్రజాస్వామ్యం ఆగం
ఇంతచెప్పినా వినకుంటే
అది మీకున్న రోగం.

28, నవంబర్ 2023, మంగళవారం

వ్యర్థం చేయక


నిన్నటి "భూతా"న్ని
పట్టుకొనక వదిలించుకో

రేపటి మిగిలిన కాలాన్ని
"ఫ్యూ"చరమే అని భావించుకో

నేటిది మాత్రమే దేవుని
"ప్రెజెంట్"గా స్వీకరించుకో

వ్యర్థం చేయక నిమిషాన్ని
సద్వినియోగం అయేట్లు చూసుకో