15, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

ముద్దౌతాడు

 

తన శ్రమలో
చెమటతో
తడిసి ముద్దౌతాడు

ఆకలిగొన్న
భూజనులకు
అన్నం ముద్దౌతాడు

అందుకే రైతు
పుడమితల్లికి
ఎంతో ముద్దౌతాడు.14, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

కష్టమర్

 "కష్టమర్" కి 

కష్టం వచ్చి

"కేర్ కేర్" మంటే 

కష్టాన్ని మరిపించేదే   

"కష్టమర్ కేర్" సెంటర్.