3, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

ము(ప)ళ్ళచెట్టు

  

ముళ్ళచెట్టు ఆదమరిస్తే 
పెంచినవాడికీ గుచ్చుకుంటుంది
పళ్ళ చెట్టు చేరికోస్తే
పెంచనివాడికీ ఫలమిస్తుంది.


23, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

ఓపెన్ గా

 

ఓపెన్ గా
మాట్లాడేవాళ్ళు
కొందరు
"ఓపెన్" గా ఉండి
మాట్లాడే వాళ్ళు
కొందరు.