13, జూన్ 2024, గురువారం

కం"ట్రోలింగు"

 "ట్రోలింగు"లకు ఉండాలి  

స్వీయ "కంట్రోలింగు" 

"విమర్శలు" హద్దు మీరి  

కాకూడదు "పరామర్శలు" 

9, జూన్ 2024, ఆదివారం

ని(నే)లబడితే

 

బండ రాళ్ళు
దెబ్బలకోర్చి నిలబడితే
వాటిమీదే అందరికళ్ళూ
అబ్బా అనేడ్చి నేలబడితే
వాటిమీదే అందరికాళ్ళూ.