7, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

"న్యూడ్"ల్స్

 

జనాల అభి 'రుచి'
మారుతోంది
"న్యూడ్"ల్స్ ని
"లైక్" చేస్తున్నారు


6, ఆగస్టు 2022, శనివారం

విప్పేటప్పుడు

 

నోరూ, బట్టలు
"విప్పేటప్పుడు" జాగ్రత్త
గోడకు "సెల్" లుంటాయి.