14, జులై 2024, ఆదివారం

భూతద్దం

 

ఎదుటివారి మొహాల్ని
భూతద్దంలో చూడటం మానెయ్
మామూలు అద్దంలో
నీ మొహం చూసుకోవడం చెయ్.

13, జులై 2024, శనివారం

"నియ్యమ్మా"


 "నియమాలతో"
మాట్లాడేవారు కొందరు
"నియ్యమ్మా" లతో
మాట్లాడేవారు కొందరు