13, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

తగిలించాడు

 

హెల్మెట్టు ఉంది
బండికి తగిలించాడు వాడు
మాస్కు ఉంది
గొంతుకు తగిలించాడు వీడు
ఆయువు వుంది
ప్రక్కన తగిలించాడు యముడు.

10, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం