23, మార్చి 2023, గురువారం

దారి

 

విజయ సాధనకై
కొందరిది "టఫ్" దారి
కొందరిది "తప్పు" దారి


16, మార్చి 2023, గురువారం

"కపుల్"

 

చక్కగా 
సంసారం చేస్తే
గుడ్ "కపుల్"
తిక్కగా
గొడవలుపడుతుంటే
కూడు "కపులు"