31, మే 2023, బుధవారం

27, మే 2023, శనివారం

అవ "బోకు"

 చరిత్రహీనుడవైతే

పరవాలేదు

హీన చరితుడవు 

మాత్రం అవ "బోకు".