21, సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం

"కల్" చరిస్తున్నాడు

 తన పథకాల అమలుకోసం

"కలి" చరిస్తున్నాడు
యువతకు పెడధోరణుల
"కల్చరిస్తున్నాడు"

19, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

తగ్గేదే లా

 


"తగ్గేదే లా" అని

పెంచుతున్నాడు సూర్యుడు వేడి

వర్షాకాలమని 

గుర్తుచేయాలా ఆయనను వేడి?