21, సెప్టెంబర్ 2016, బుధవారం

ఒక పని 'ముట్టు' కొనాలి.ఖాళీగా ఎవరూ ఎపుడూ ఉండకూడదు
కల్పించుకొనైనా ఏదో ఒకపని ముట్టుకొనాలి.

ఆపనిని సక్రమంగా పూర్తిచేయడానికి  
అవసరానికి తగిన ఒక పనిముట్టు కొనాలి. 


16, సెప్టెంబర్ 2016, శుక్రవారం

మనిషి..కో ..తలను.Image result for chatting imagesఆదేవుడు పుఱ్ఱెకో బుద్ధిని పెట్టి 
నిలిపి ఉంచాడు మనిషికో తలను. 

ఏంచేస్తాం తప్పదు భరించాలి 
కోస్తుంటారు ఒక్కొక్క మనిషి కోతలను.