31, మే 2022, మంగళవారం

వెల్ వి(పు)షర్స్

 

 నెట్టాలని చూస్తారు
వెల్ "విషర్స్"
మంచి "భావి"లోకి
"వెల్" పుషర్స్
మంచి "బావి"లోకి.


17, మే 2022, మంగళవారం

మ్యూ"చిక్కు"

 

సంగీతం
సాహిత్యాన్ని మోస్తే
"మ్యూజిక్కు"
మూస్తే, మ్యూ"చిక్కు"