12, మే 2013, ఆదివారం

'జై' లేరా !

ప్రజాధనమును  
దోచుకునే వారికి 
ఎప్పటికైనా 
జైలేరా !

ప్రజలు మనసున 

దాచుకునే వారికి 
ఎప్పటికీ 
జై ! జై ! లేరా.