31, మార్చి 2019, ఆదివారం

ఎన్నికల FUNడగ

ఎన్నికల పండుగ
వస్తోంది ఎన్నికలలో పండగ  
కొందరికి FUNDగ
మరికొందరికి FUNడగ
కొందరు గెలుపు నమ్మకంతో హాయిగా పండగ  
మరికొందరిని ఏడ్పిస్తూ అందని పండుగ   
కొందరికేమో మెడలో దండగ
ఇంకొందరికేమో అన్నీ దండగ. 

30, మార్చి 2019, శనివారం

వేసే సిరా.

చెడపాలనుకోవద్దు
వేలిపై గుర్తుగా వేసే సిరా 
చెడుపాలన కోరొద్దు
ఓటును గుట్టుగా వేసేసిరా.  

కండు"వాలు" - కండూతి.

పైన స్వచ్చమైన వలువలు
లోన కానరాని విలువలు
పైన కండు"వాలు" మార్చేరీతి
లోన అధికారపు కండూతి.  

27, మార్చి 2019, బుధవారం

23, మార్చి 2019, శనివారం

ఆ "నోటా!

ఓటరూ! అడిగేది
ఓటుకు ఆ నోటా?
ఓటు విలువ తెలుసుకో
ఈనోటా...ఆనోటా
అవసరమైతే నొక్కు
మీట, ఆ "నోటా".

3, మార్చి 2019, ఆదివారం

తంతే.

చీకటి ఉదయాన్నే చచ్చు
సూర్యుడు తంతే
మళ్ళీ సాయంత్రానికి వచ్చు
రోజూ జరిగే తంతే.


1, మార్చి 2019, శుక్రవారం

మో "డల్"గా

ఎప్పుడూ ఉండకు 
నీవేమో "డల్"గా 
అందరికీ కనబడాలి 
నీవే "మోడల్"గా.