19, అక్టోబర్ 2013, శనివారం

మీదేఆతడు  ఫల్గునుడు 
బీభత్సుడు, సవ్యసాచి 
విల్లెక్కుబెడితే
ఆ విజయుని చూపు
యెప్పుడూ లక్ష్యం మీదే

ఆతని  పలుగుణములనే 
ఆదర్శముగా చేసుకొని 
సవ్యముగా సాగితే
లక్ష్యం వైపునకు
తప్పక విజయం మీదే.

17, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

మానము

ప్రతి  మనిషి
ప్రాణము కంటే
ముఖ్యముగా

కాపాడుకోవలసినది
మానవునకు

ఉండవలసిన  మానము 

అవమానము
చెందకుండా
అభిమానధనమును 
కాపాడుకుంటూ

ఉండే వారిని చూచి 
మెచ్చుకొనక మానము.


7, అక్టోబర్ 2013, సోమవారం

వే ' మనకవి '


ఆటలాడే బాలలకు కూడా 
అర్థమయ్యేటట్లుగా

టవెలది పద్యములను
అందముగా వ్రాసిన 

ఆ వేమనకవి మనకవి

ఆ పద్యములు నేర్చుకుంటే
అలుపెరగని మన జీవన
ప్రయాణ మార్గములో
అవసరమైన సూచికలుగా

అందివస్తాయి మనకవి.
3, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

పగలే

సాటి  మనిషిని
వెంటబడి
తరిమి తరిమి
నరికి నరికి
చంపుతున్నారు
పట్ట పగలే 

దీనికి కారణం
అనవసరంగా
ఒకరిపై ఒకరు
పెంచుకున్న
పట్టుదలలు 
రగిలే పగలే.