10, జులై 2012, మంగళవారం

'ఆ' కులము

చిన్నబుచ్చుచూ 
అనబోకు ఎవరితో 
'నాది ఈ  కులము
నీది ఆ కులము'

సమాజమనే కొమ్మకు 
మనమంతా 
అందంగా అతికియున్న 
వరుస  ఆకులము.