27, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

ఆ 'పన్నులను'

రక్షిస్తాడు దేవుడు 
సరిగా ధ్యానిస్తే ఆపన్నులను 

శిక్షిస్తుంది ప్రభుత్వం
సరిగా కట్టకపోతే  ఆ పన్నులను.