27, ఫిబ్రవరి 2023, సోమవారం

స్వ(ఇ)చ్ఛ

తెల్ల దుస్తుల వాళ్ళందరూ
స్వచ్ఛమైన వాళ్ళు కాదు
కాషాయం కట్టిన వాళ్ళందరూ
ఇచ్ఛ లేని వాళ్ళు కాదు.


22, ఫిబ్రవరి 2023, బుధవారం

20, ఫిబ్రవరి 2023, సోమవారం

దర్పణం

 మనవాళ్ళ తప్పులకు

కుంభాకార దర్పణం

పరాయివాళ్ళ తప్పులకు

పుటాకార  దర్పణం. 17, ఫిబ్రవరి 2023, శుక్రవారం

నేనే

 నేనే అంతా అనబోకు

నేనెంత అనుకోకు

నీవెంతో తెలుసుకో

నీవంతుగా మసలుకో. 
12, ఫిబ్రవరి 2023, ఆదివారం

రాంగ్ "వేలు"

 

స్మార్ట్ ఫోన్ ఒక "యోగం"
చేయకు దుర్వినియోగం
కొనడానికి "వేలు" పెట్టు
వాడటానికి వేలు పెట్టు
రాంగ్ "WAY"లలో వేలు పెట్టకు.

5, ఫిబ్రవరి 2023, ఆదివారం

"నిల్" బెట్టు

 

పెద్దరికాన్ని
నిలబెట్టుకోవాలి
పేదరికాన్ని
"నిల్" బెట్టుకోవాలి.

4, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం

కళ్ళు

 

ఎదురు చూపులు
నోళ్ళు తెరుచుకొని కొందరి కళ్ళు
విలువల వలువలు
వదులుతారేమోనని ఎదుటి వాళ్ళు.