29, ఆగస్టు 2019, గురువారం

26, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

అది కారం.

అవసరమైన వరకే
ఉపయోగించమంట
పులుముకుంటే మంట
అధికారం - అది కారం.

ఉండి పోరు

కార్యసాధకులు సమస్యలొస్తే
నిరాశతో ఉండిపోరు
లక్ష్యం చేరేదాకా చేస్తారు
ఎదురుగా ఉండి పోరు 

(ఏ )దోచెయ్యాలని

అనుకోకు నలుగురినీ
పుట్టినందుకే దోచెయ్యాలని
అనుకోవాలి నలుగురికీ
పుట్టినందు కేదోచెయ్యాలని.
21, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

19, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

వరదా! వరదా!

ఇక్కడ పోతుంటే మునిగి 
ఎవరది? దేవుణ్ణి 
తెలుగులో ప్రార్థించేది 
వరదా! వరదా! అని?

తెలుగు వాడనీ!

విదేశంలో పుట్టినా 
మీ వాడిని తెలుగు వాడనీ!
ఎలుగెత్తి చాటాలిరా 
మా వాడు 'తెలుగువాడనీ'.

16, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

చదువులమ్మ పూనటం

పాఠశాలల్లో తగ్గాలి
చదువు 'లమ్మబూనటం' 
విద్యార్థులకు పెరగాలి
'చదువులమ్మ' పూనటం.

నారి,చిన్నారి

అత్యాచారి ఔతున్నాడు హత్యాచారి
వాడికెవరైతేనేం నారి,చిన్నారి
'శిక్షఉరి' అన్నా మారటం లేదుమరి
ఎవరి జాగ్రత్త వారిదే ప్రతిసారి.


12, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

9, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

3, ఆగస్టు 2019, శనివారం

1, ఆగస్టు 2019, గురువారం