9, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

కళజోడు

కళ్ళజోడు
కొందరి ముఖానికి
అది కళకళ జోడు

ఎంత వెలబెట్టి కొన్నా
కొందరి ముఖానికి
అది వెలవెల జోడు.  

కామెంట్‌లు లేవు: