23, మే 2018, బుధవారం

దండగ మారి బ్రతుకు


Image result for flowers imagesఅసూయ, ద్వేషం, అశాంతి తో  
బ్రతుకకు "దండగమారి బ్రతుకు"
సహనం, ప్రేమ, అహింస లతో  
కూడిన పూల "దండగ మారి బ్రతుకు."