8, జులై 2017, శనివారం

రాజుకుంటే.

ఆపగలమా మనం కొరడాదెబ్బలు 
కొట్టాలనే తలపు రాజుకుంటే. 

గదిలో పెట్టి కొడితే ఎదురు తిరగదా 
పిల్లి అయినా సరే కోధాగ్ని రాజుకుంటే.