6, నవంబర్ 2021, శనివారం

"మిడీ"ల క్లాస్

 

"గుట్టు"గా మెలగాలనుకుంటారు కొందరు "మిడిల్" క్లాస్ వాళ్ళు "ఓపెన్" గా వెలగాలనుకుంటారు కొందరు "మిడీ"ల క్లాస్ వాళ్ళు.


కామెంట్‌లు లేవు: