24, నవంబర్ 2016, గురువారం

వాడినపూలు

పూజ చేయునపుడు  ఎప్పుడూ 
పెట్టగూడదు దేవునికి వాడినపూలు. 

పూజచేసిన తరువాత భక్తితో
పెట్టుకోవాలి దేవునికివాడిన పూలు.