28, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

"తగవు"

 


 ప్రతి వాడితో
గిల్లికజ్జాలు తగవు
"ప్రతిదాడి" తో
మొదలౌతుంది "తగవు"


27, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

"ఎత్తు"కెళ్తారు

 

మస్తకమున పెంచి దాచితే జ్ఞానం జీవితంలో "ఎత్తు"కెళ్తారు మస్తుగా పెంచి దాచితే ధనం ఏ దొంగలో "ఎత్తుకెళ్తారు."
24, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

ఎం "డల్"

 

ఏం "డల్" గా ఉన్నావ్
బాబాయ్?
"ఎండల్" గా ఉన్నాయ్
బాబోయ్!


7, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

"లత" వాడిపోయింది

 భారత రసాలము పైని 

కోకిలమ్మను  "కాలం" తీసుకెళ్ళింది

గాన సౌగంధిక పుష్పాలను  

పూచే గాత్ర"లత" వాడిపోయింది

పై వాడి "సంగీత విభావరి"పిలుపుతో

"సుస్వరం"మనలను వీడి పోయింది. 


   

5, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

"వాట్"

 

"వాట్" అంటే ఏమిటి?
వాట్ అంటే "ఏమిటి"
"మనీ" అంటే అర్థము?
మనీ అంటే "అర్థము"