19, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

"పోయం"

 

ఎంతో విలక్షణమైనది
తెలుగు "పోయం"
దానిని నిలబెట్టుకోవాలని
ఎందుకు తలపోయం?

11, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

"కలి" విడిగా

 ఎక్కడో ఉండడు 

"కలి" విడిగా

పాపాత్ములతోనే

తిరుగుతుంటాడు  

కలివిడిగా.


9, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

మాజీ

 

అధికారం
ఉన్నప్పుడైనా
పోయినప్పుడైనా
"అమ్మగార్లు"
"మాజీ"లే.


6, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

ఏల?

పబ్బు కేగనేల?
గబ్బు బట్టనేల?
మత్తు గోరనేల?
మాటు దాగనేల?


3, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

కూడిక

 

 అరుగుట కష్టం
పాపపు కూడిక
అవనికి నష్టం
పాపుల కూడిక.