23, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

తెలుగు వాడిననిపించుకోండి

ఏ వాడనున్నా...
తెలుగు వాడి, 
తెలుగు వాడిపోకుండా
తెలుగు 'వాడను' అనుకోకుండా
'తెలుగువాడను' అనుకుంటూ
తెలుగు 'వాడిని' పెంచాలనుకుని
'తెలుగువాడిని' పెంచాలనుకునే
తెలుగువాడి కోసం, ఈ బుజ్జాయి
తెలుగు పిల్లలకు పరిచయం చేయండి
తెలుగు వాడిననిపించుకోండి 
ఒకసారి ఈ బ్లాగును సందర్శించండి. 

golibujji.blogspot.com