23, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

"యాప్"యాయత

  

 స్మార్ట్ ఫోన్ లు 

 ఒకదానిపై ఒకటి 

 "యాప్"యాయత

 "చాట్" తాయి.

 

కామెంట్‌లు లేవు: