22, ఫిబ్రవరి 2019, శుక్రవారం

విను వీధిని

చిత్రమైనది ఈ విధి
విను, వీధిని పడేస్తుందో!
ఎప్పుడు ఎవరిని
వినువీధిని తిప్పేస్తుందో!
19, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

10, ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం

ఓ పన్ జెయ్


Image result for god net
దేవుడి "నెట్"
కనెక్ట్ అవ్వాలా
ఓ పన్జెయ్
మది "సిస్టం"లో
భక్తి "విండోస్"ని
ఓపన్జెయ్.


5, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

అమ్మాయెందుకని?

Image result for selective abortion and female infanticideపుట్టకముందే చిదిమేస్తున్నావ్
అమ్మా! యెందుకని!
మీ అమ్మ నిన్నలా చేసిందా
అమ్మాయెందుకని?

-

3, ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం

"రాం...రాం"

Image result for lord rama images

"రాం...రాం" అంటే పుణ్యం
పుణ్యకార్యానికి తోడుగా
"రాం...రాం" అంటే పాపం.


2, ఫిబ్రవరి 2019, శనివారం