18, జూన్ 2021, శుక్రవారం

13, జూన్ 2021, ఆదివారం

"అదు"రాచారం

 

అంటుకుందేమోనని "కోవిడు"
చేతులు కడగటం
అంటిపెట్టుకుంటాడని "దేవుడు"
చేతులు మోడ్చటం
"అదు"రాచారం కాదు
అ "దురాచారం".


9, జూన్ 2021, బుధవారం

మద్దె"లోడు".

 

ఆట రక్తి కడుతుందా
ఆడ, లేక "మద్దెలోడు"
అంటే సరిపోతుందా
ఆడలేక, మద్దె"లోడు".


6, జూన్ 2021, ఆదివారం

తల "చెడు"

 "తలచెడు" కోరికలు
నెరవేరాలనుకో
తల "చెడు కోరికలు"
రాకుండా చూసుకో.


5, జూన్ 2021, శనివారం

4, జూన్ 2021, శుక్రవారం

"WAVE"విళ్ళు

 

కరోనా ర"క్కసి" కి
పెరుగుతున్నాయి "WAVE"విళ్ళు
కోరుతోంది మనుషుల
ప్రాణాల "చింత" కాయలు.

1, జూన్ 2021, మంగళవారం

పాపం

 


గంగలో మునకేస్తే
పోతుంది పాపం
శవాలేసినా గంగ
మౌనంగా సాగి
పోతుంది పాపం.