30, జనవరి 2023, సోమవారం

ధర్మం

 

ధర్మంగా 
కూడబెట్టు
ధర్మంకోసం
కూడగట్టు
ధర్మమంటూ
కూడుబెట్టు.


13, జనవరి 2023, శుక్రవారం

కా'వరము'

 చూపిస్తే

కండ కావరము

శాపమౌతుంది

దేవుడిచ్చిన వరము.

 


12, జనవరి 2023, గురువారం

నాటు


 "నీటు"గా ఉంటే
రాత,మోత,తీత
"నాటు"కుంటుంది 
అందరికీ పాట. 


8, జనవరి 2023, ఆదివారం

"కామ" న్సెన్స్

 "కామ" సెన్స్

మాత్రమే ఉంటే జంతువు

"కామన్ సెన్స్" 

కూడా ఉంటేనే మనిషి. 

7, జనవరి 2023, శనివారం

"పీస్" -"లవ్"

మనసు
"పీస్" లవకుండా 
ఉండాలి

అందుకు
"పీస్" -"లవ్" కూడా 
అందాలి. 5, జనవరి 2023, గురువారం

4, జనవరి 2023, బుధవారం

తిట్టావో

 

 దేశాన్ని
దైవాన్నైతే
పర్వాలేదు
మా నాయకుణ్ణి
కులాన్ని తిట్టావో!