30, మార్చి 2017, గురువారం

రసమయము.


దేవుడు అందరికీ ఇచ్చింది రోజుకు
ఇరువది నాలుగు గంటలేర, సమయము

కష్టాలమయం కాకుండా ప్రతిరోజును
మలచుకుంటే అవుతుందిలే రసమయము.