28, మార్చి 2013, గురువారం

'చేదు' కో !

ఓ నరుడా !
జీవన యానంలో
ప్రతి మలుపూ
మంచికో ! చెడుకో !
తీపికో ! చేదుకో !

ఓ దేవుడా !
ఏ మలుపులోనైనా
జారి పడితే
నూతిలో ! గోతిలో !
ఆదుకో ! చేదుకో !

26, మార్చి 2013, మంగళవారం

షాక్

భగవచ్ఛక్తీ, విద్యుచ్ఛక్తీ
రెండూ మేలు చేసేవే.
వాని ' ధర్మం ' తెలియక
తప్పు చేస్తేనే ' షాక్ ' కొడతాయి.

19, మార్చి 2013, మంగళవారం

' చిలుక ' గా


మంచి కోసం తపన పడబట్టే
మొదట విషం వచ్చినా
చివరకు అమృతం దక్కింది
క్షీర సంద్రాన్ని చిలుకగా.

మంచిగా మారాలని తపన వుండబట్టే
అసహ్యకరమైన రూపం నుంచి
గొంగళి పురుగు  మారింది
సీతాకోక చిలుకగా.  

10, మార్చి 2013, ఆదివారం

' చిచ్చు'


భవ  నాశంకరా  
నీ కంట దాచావు 
భవ బంధములను 
 గాల్చు చిచ్చు 

భయ నాశంకరా 
నే చంటి వాడిని 
భయము పోయేట్లుగా 
కొట్టు చిచ్చు.