1, నవంబర్ 2021, సోమవారం

"విప్పు"కోకు

 

పదిమంది కంట్లో
పడాలనుకుంటే
"విప్" కావాలనుకో
"విప్పు"కోవాలనుకోకు.


కామెంట్‌లు లేవు: