22, నవంబర్ 2021, సోమవారం

అనుకోవడం

 

అనుకున్నవి జరగవు
జరుగుతున్నవి కొన్ని
అనుకోకుండా ముందుగా
అనుకోవడం జరుగుతుంది.


కామెంట్‌లు లేవు: