30, ఏప్రిల్ 2018, సోమవారం

చండా "MARK"లు

పరీక్షా ఫలితాలు వచ్చాయి
కొంతమంది విద్యార్థులు
సంతోషంగా ఉన్నారు
ఫరవాలేదులే అనే మాటలు వింటూ
ఆ తల్లిదండ్రుల దృష్టిలో ఈ పిల్లలు 
చదువుల "LOW" సారమెరిగిన ప్రహ్లాదులు.

పరీక్షా ఫలితాలు వచ్చాయి
ఎంతోమంది విద్యార్థులు
ఏడుస్తూ ఉన్నారు
ఇంకా చదవాల్సింది అనే మాటలు వింటూ
ఆ పిల్లల దృష్టిలో ఈ తల్లిదండ్రులు
వారి ఆనందాన్ని హరించే
చండా "MARK"లు.

27, ఏప్రిల్ 2018, శుక్రవారం

"గుప్" ఇట"గుట్టు" నెట్టులో దాచారప్పుడు 
గుట్టు "నెట్టులో" దాచారిప్పుడు 
అప్పుడు "గుప్పిట" 
ఇప్పుడు "గుప్" ఇట