17, మే 2015, ఆదివారం

నాకమనే అంటారు


తేనెను
అరచేతిలో వేసుకుంటే

ఎవరైనా
త్వరగా నాకమనే  

అంటారు

స్వర్గానికి
మరొక పేరు చెప్పమంటే
ఎవరైనా
త్వరగా
నాకమనే అంటారు


 

కామెంట్‌లు లేవు: