16, జూన్ 2012, శనివారం

తిండి పడక


ఒక లక్ష్యాన్ని 
చేరాలనుకునే విద్యార్థి 
పట్టించుకోకూడదు
తిండి, పడక


అలా అని 
ఏదంటే అది తింటే
"నీరుగారి పోతాడు"
                                   తిండి   పడక .