17, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

అను ' కూలిస్తే '


బాధపడుతూ
తిడుతూ
కూర్చొనకు
నెరవేరకుండా
అడ్డుపడి విధి
నీ  ఆశలను  కూలిస్తే  

ఎదురు చూడు
ప్రయత్నం చెయ్  
కూలిన మోడే
మళ్ళీ చిగురించి
విరబూయవచ్చు
కాలము, దైవాలనుకూలిస్తే.