7, నవంబర్ 2013, గురువారం

యేడవకుండా

భగవంతుని ధ్యానిస్తూ
నిద్దురలేవాలి
ప్రతి ఉదయం 
సమయం యేడవకుండా

ప్రతి రోజూ గడవాలి
ఉల్లాసంగా 
ఉత్సాహంగా
హృదయం యేడవకుండా.