29, జూన్ 2018, శుక్రవారం

గుండె "పోటు"


Image result for heart beat images


ఏమిటో ఈగుండె "పోటు"
నిమిషానికి ముప్ఫయ్యారు సార్లు
"డబ్బు డబ్బు" అని
పెరగకుండా అదుపులో పెట్టుకోవాలి.26, జూన్ 2018, మంగళవారం

"పాస్ట్" ఫుడ్


Image result for fast food
రంగు, రుచి, వాసనలతో 
"ఫాస్ట్" ఫుడ్ రమ్మంటోందా 
పాసిన "పాస్ట్" ఫుడ్డో 
ప్రమాణాల "పాస్డ్" ఫుడ్డో చూసుకో

24, జూన్ 2018, ఆదివారం

ఆ "కలికి" బలి


Image result for rape attemptఆ కలిపురుషుని మహిమ 
ఆకలి పురుషుని "ఆకలికి" 
ఆ "కలికి" బలి అవుతున్నది
ఓ కల్కీ! దిగి రావాలి.

23, జూన్ 2018, శనివారం

చె(చ)రవాణి.


Image result for cell phone
దూరంగా ఉన్నవారిని 
"దగ్గరజేస్తుంది"  
దగ్గరే ఉన్నవారిని 
"దూరంచేస్తుంది"  
చాటు 'మాటు(ట) ల ' 
మాంత్రికురాలు 
ఈ చె(చ)రవాణి.  

22, జూన్ 2018, శుక్రవారం

శవం - ఏటీయం.


కడుపులోకి ఏమీలేక చస్తే 
ప్రజల సందర్శనార్ధం   
"శీతల పేటికలో" ఉంచిన 
శవాల్లా  ఉన్నాయి
కొన్ని ఏ.టీ.యం లు. 

21, జూన్ 2018, గురువారం

"గీత" గీత


బ్రతుకు గీతను మార్చుకోమని
"గీత"నిచ్చాడు గీతాచార్యుడు
చావు గీతాన్ని చేసి 
"గీత" గీతను మార్చాడు నరుడు.

18, జూన్ 2018, సోమవారం

సినిమా...య


చిన్నతనంలో 
సినిమాను జూస్తూ  జీవితమనుకున్నా  
చిత్రం నవ్వించింది, ఏడిపించింది  

పెద్దతనంలో 
జీవితాన్ని చూస్తూ సినిమా అనుకున్నా 
చిత్రం! నవ్వులేదు, ఏడుపులేదు.   

13, జూన్ 2018, బుధవారం

నీరసమయము

ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితం 
చూస్తుంటే కలుగుతుంది విస్మయము 
సగటు మానవునికి మనసారా 
స్పందించటానికి గూడా లేదు సమయము
ప్రతివాడూ అనుకుంటాడు
తనబ్రతుకు కావాలని రసమయము
చివరకు చూసుకుంటే ఏముంటుంది
గతమంతా చెప్పలేని నీరసమయము.