9, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

పని"ఇష్"మెంట్.

 


బద్ధకస్తుడికి
పని ఇస్తే మంటే
వాడి దృష్టిలో
పని"ఇష్"మెంటే.