8, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

"walk" స్వాతంత్ర్యం

 

"వాక్" స్వాతంత్ర్యం ఉందని
వాగకు ఘోరంగా
"walk" స్వాతంత్ర్యం ఉందని
సాగకు "go wrong" గా