4, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

"కల"రు


 నిద్రలో కూడా నిలబడకుండా
మనసు ఉరుకులు పరుగులు
చూపిస్తూ ఉంటుందిగా
"కల"రు షార్ట్ పిల్ములు.