3, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

"COW"లు

 

నిస్సారమౌతున్నాయ్
సమాజ వృక్ష మూలాలు
నేడవసరం "పాడి"యైన
"COW"లు లాంటి కవులు.