5, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

నే "నోటంటా"

 


నువ్వోటంటే నేనోటంటా - పోలిటిక్స్ నువ్ "ఓటంటే" నే "నోటంటా" - పోల్ ట్రిక్స్.