10, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

ADD అవకుండా

 

సీరియల్స్ ఉంటాయా
యాడ్స్ ADD అవకుండా
ప్రేక్షకులు ఉంటారా
చూస్తూ యాడవకుండా.