7, నవంబర్ 2022, సోమవారం

వేలుమీద చుక్క

 

వేలు, చుక్క
ముట్టాయట
వేలు మీద చుక్క
వేయించుకొచ్చాడు
నిజాయితీగా ఓటరు.

కామెంట్‌లు లేవు: