6, మార్చి 2023, సోమవారం

ఉండీ లేనట్టు

 బట్ట కట్టు, ఉండీ లేనట్టు పెట్టు బొట్టు, ఉండీ లేనట్టు కండ ఫిట్టు, ఉండీ లేనట్టు భాష పట్టు, ఉండీ లేనట్టు కొందరి తీరిట్టు, ఏమి చెప్పేట్టు?కామెంట్‌లు లేవు: