15, మార్చి 2023, బుధవారం

"నై" "పుణ్యం"

 కాయాన్ని 

కాయగూరల్లా 

ముక్కలు చేసి

"ఫ్రిజ్" లో పెడుతున్నాడు

మనిషిలో పెరిగింది

"నై" "పుణ్యం"కామెంట్‌లు లేవు: