18, జులై 2021, ఆదివారం

అర్ధాంగి "కారమే"

 

మౌనంగా ఉంటే
అర్ధాంగీకారమా? మౌనంగా లేకుంటే అర్ధాంగి "కారమే"