13, జులై 2021, మంగళవారం

స్వా"గతిస్తారా?"


 "మాస్క్" తలుపు తెరచి
"మలిన" హస్తాలతో
మళ్ళీ "దాన్ని" పిలిచి
స్వా"గతిస్తారా?"