5, జులై 2021, సోమవారం

నిన్ దించడానికి

 


నిందించడానికి
వెనుకాడవు దైవాన్ని
నీకు వద్దన్నా పట్టదు

నిన్ దించడానికి
పాతాళంలోకి
విధికి నిమిషం పట్టదు.