20, జులై 2021, మంగళవారం

"నవ" నాడులు

 

నిరాశతో నిలబడితే
క్రుంగి పోతాయ్ నవనాడులు
ఆశతో పయనిస్తే
నవ్వుతూ ఎదురొస్తాయ్ "నవ" నాడులు.