11, జులై 2021, ఆదివారం

"కేర్ కేర్"

 


తెల్లోడి భాషంటే మోజు
పిల్లోడికి కూడా
"కేర్ కేర్" మంటాడు
"కేర్" తీసుకోమంటూ.