4, జూన్ 2021, శుక్రవారం

"WAVE"విళ్ళు

 

కరోనా ర"క్కసి" కి
పెరుగుతున్నాయి "WAVE"విళ్ళు
కోరుతోంది మనుషుల
ప్రాణాల "చింత" కాయలు.