6, జూన్ 2021, ఆదివారం

తల "చెడు"

 "తలచెడు" కోరికలు
నెరవేరాలనుకో
తల "చెడు కోరికలు"
రాకుండా చూసుకో.