9, జూన్ 2021, బుధవారం

మద్దె"లోడు".

 

ఆట రక్తి కడుతుందా
ఆడ, లేక "మద్దెలోడు"
అంటే సరిపోతుందా
ఆడలేక, మద్దె"లోడు".